Thông tin cá nhân

Avatar

Phan Văn Phức

Tốt nghiệp tiến sỹ tại:Viện Ngôn ngữ học, Việt Nam; Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội và nhân văn

Email

phucvanphan021@gmail.com

Facebook

Google

Twitter