Thông tin cá nhân

Avatar

Nguyễn Thị Nga

Tốt nghiệp tiến sỹ tại:Trường ĐHSP Hà Nội, Việt Nam; Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội và nhân văn

Email

ntnga62@gmail.com

Facebook

Google

Twitter