Thông tin cá nhân

Avatar

Nguyễn Đức Vượng

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa vô cơ

Email

Facebook

Google

Twitter