Thông tin cá nhân

Avatar

Hoàng Dương Hùng

LĨnh vực nghiên cứu: Công nghệ Nhiệt điện lạnh, Năng lượng tái tạo, Môi trường

Email

Facebook

Google

Twitter