Thông tin cá nhân

Avatar

Võ Thị Dung

Chuyên ngành: Ngôn ngữ. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Học viện khoa học xã hội. Lĩnh vực nghiên cứu: ngôn ngữ học đối chiếu, văn hóa, văn học.

Email

Facebook

Google

Twitter