Thông tin cá nhân

Avatar

Nguyễn Thị Mai Hoa

Chuyên ngành: Ngôn ngữ. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu: Ngữ pháp, Ngữ âm, Văn hóa Anh – Mỹ.

Email

Facebook

Google

Twitter