Thông tin cá nhân

Avatar

Nguyễn Đình Hùng

Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Quốc Gia TPHCM. Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ văn hóa và tiếng Anh, tiếng Việt, Khoa học giáo dục.

Email

Facebook

Google

Twitter