Thông tin cá nhân

Avatar

Nguyễn Văn Chung

Chuyên ngành: Kinh Doanh. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại Học Chung Yuan Christian, Đài Loan. Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế phát triển, phân tích bảng cân đối liên ngành, phân tích ma trận hoạch toán xã hội.

Email

Facebook

Google

Twitter