Thông tin cá nhân

Avatar

Phan Văn Thành

Chuyên ngành: Kinh tế - Quản lý. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học khoa học ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan. Lĩnh vực nghiên cứu: Lý thuyết hệ thống Xám, Phương pháp phân tích bao dữ liệu, dự báo, đánh giá hiệu quả, ra quyết định.

Email

Facebook

Google

Twitter