Thông tin cá nhân

Avatar

Nguyễn Xuân Hảo

Chuyên ngành: Kinh tế thương mại (Kinh tế & Quản lý thương mại). Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế thương mại, Logistics, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp.

Email

Facebook

Google

Twitter