Thông tin cá nhân

Avatar

Trần Tự Lực

Chuyên ngành: Kinh tế. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại: Đại học kinh tế Huế. Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nhân lực, Quản trị Marketing, Phân tích hoạt động kinh doanh, Tâm lý học quản trị kinh doanh.

Email

Facebook

Google

Twitter