Thông tin cá nhân

Avatar

Hoàng Tuần Nhã

Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Công nghệ Compiègne, Pháp. Lĩnh vực nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo, xử lý thông tin không chắc chắn.

Email

Facebook

Google

Twitter