Thông tin cá nhân

Avatar

Đậu Mạnh Hoàn

Chuyên ngành: Khoa học và Kỹ thuật máy tính. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Trường Đại học Kỹ thuật Vũ Hán, Trung Quốc. Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ sở dữ liệu, Khai phá dữ liệu, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Email

Facebook

Google

Twitter