Thông tin cá nhân

Avatar

Nguyễn Nam Trân

Khoa học gia, ABB R&D USA. Chuyên ngành: Mạng truyền thông, Tốt nghiệp Tiến sỹ Truyền thông University of New South Wales.

Email

Facebook

Google

Twitter