Thông tin cá nhân

Avatar

Vũ Tiến Hồng

Chuyên ngành: Truyền thông, quản hệ quan hệ công chúng, xử lý khủng hoảng truyền thông Tốt nghiệp Truyền thông/báo chí University of Texas at Austin

Email

Facebook

Google

Twitter