Thông tin cá nhân

Avatar

Nguyễn Quốc Vịnh

Chuyên ngành: Quản trị học, hành vi tổ chức, quản trị nhân sự. Tốt nghiệp Tiến sỹ Quản trị Mississippi State University

Email

Facebook

Google

Twitter