Thông tin cá nhân

Avatar

Nguyễn Minh Nguyệt

Youngstown State University. Chuyên ngành: Toán, tài chính, lập trình, xử lý dữ liệu. Tốt nghiệp Tiến sỹ Toán Tài chính Florida State University

Email

Facebook

Google

Twitter