Thông tin cá nhân

Avatar

Nguyễn Văn Duy

Tốt nghiệp tiến sỹ tại: Trường Đại học Liêu Ninh, Trung Quốc; Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội và nhân văn

Email

nguyenvanduyhqb@yahoo.com

Facebook

Google

Twitter