Thông tin cá nhân

Avatar

Trần Lý Tưởng

Tốt nghiệp tiến sỹ tại: Trường Đại học Công nghệ Hoa Nam, Trung Quốc; Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật

Email

tuongtranly@gmail.com

Facebook

Google

Twitter