Thông báo khóa học miễn phí

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc hỗ trợ , tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có cơ hội tham gia học tập nâng cao trình độ,  hiện nay có nhiều khóa học ngắn hạn miễn phí được triển khai cho sinh viên.

Sinh viên sử dụng tài khoản đã được cấp để đăng nhập và tham gia các khóa học theo chương trình đào tạo trực tuyến.

Nếu sinh viên hoàn thành đợt học và vượt qua được các bài kiểm tra, Nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.