» 1. Những hiểu biết chung về vai trò của nhà quản lý (Understanding the Role of Managers)

» 1.1. Những hiểu biết chung về vai trò của nhà quản lý (Understanding the Role of Managers)

» 2TA. Sử dụng trí tuệ cảm xúc trong quản lý (Emotional Intelligence)

» 2.1TA. Sử dụng trí tuệ cảm xúc trong quản lý (Emotional Intelligence)

» 2TV. Sử dụng trí tuệ cảm xúc trong quản lý (Emotional Intelligence)

» 2.1TV. Sử dụng trí tuệ cảm xúc trong quản lý (Emotional Intelligence)