Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và mở cửa thị trường giáo dục vào năm 2009, việc nâng cao chất lượng giáo dục là một nhiệm vụ cấp bách của xã hội, nhà trường nói chung và của Khoa Luật quốc tế nói riêng. Với đặc điểm là một Khoa mới trong trường, đội ngũ giảng viên trẻ và năng động, nhiệt tình và yêu nghề, Khoa Luật quốc tế luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Trường giao phó.

Mục tiêu đào tạo của Khoa Luật quốc tế nằm trong tổng thể chung của mục tiêu đào tạo của nhà Trường và mục tiêu của giáo dục Việt Nam là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Từ mục tiêu chung đó Khoa Luật quốc tế đặt ra mục tiêu cụ thể là các giảng viên trong Khoa phấn đấu trở thành người thầy giỏi về chuyên môn và tốt về nhân cách, năng động, sáng tạo; sinh viên có kiến thức chuyên môn vững, có khả năng tư duy vận dụng kiến thức vào thực tiễn, năng động và tích cực.


CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 1

 • 1

  TIẾT 1

 • 2

  TIẾT 2

 • 3

  TIẾT 3

 • 4

  ÔN TẬP CHƯƠNG I

CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)

 • 1

  TIẾT 1

 • 2

  TIẾT 2 - Kiểm tra

 • 3

  TIẾT 3

 • 4

  TIẾT 4

 • 5

  TIẾT 5

 • 6

  ÔN TẬP CHƯƠNG II

CHƯƠNG III: CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI - WTO

 • 1

  TIẾT 1

 • 2

  TIẾT 2

 • 3

  TIẾT 3

 • 4

  TIẾT 4

 • 5

  TIẾT 5

 • 6

  TIẾT 6

 • 7

  TIẾT 7

 • 8

  ÔN TẬP CHƯƠNG III

CHƯƠNG IV: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI TRONG WTO

 • 1

  TIẾT 1

 • 2

  TIẾT 2

 • 3

  TIẾT 3

 • 4

  TIẾT 4

 • 5

  TIẾT 5

 • 6

  TIẾT 6

 • 7

  ÔN TẬP CHƯƠNG IV

CHƯƠNG V: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KHUÔN KHỔ WTO

 • 1

  TIẾT 1

 • 2

  TIẾT 2

 • 3

  TIẾT 3

 • 4

  TIẾT 4

 • 5

  TIẾT 5

 • 6

  TIẾT 6

 • 7

  TIẾT 7

 • 8

  TIẾT 8

 • 9

  ÔN TẬP CHƯƠNG V

CHƯƠNG VI: HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ THEO CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

 • 1

  TIẾT 1

 • 2

  TIẾT 2

 • 3

  TIẾT 3

 • 4

  TIẾT 4

 • 5

  TIẾT 5

 • 6

  TIẾT 6

 • 7

  TIẾT 7

 • 8

  TIẾT 8

 • 9

  TIẾT 9

 • 10

  TIẾT 10

 • 11

  ÔN TẬP CHƯƠNG VI